095/7576-235
091/9540-988
01/5623-403

Kamatni račun kao područje primijenjene matematike veže se uz proces ukamaćivanja, odnosno kapitalizacije, koji podrazumijeva posudbu novca ili nekog drugog dobra na određeno vrijeme uz odgovarajuću nakandu. Tri su, dakle, osnovne dimenzije ovog procesa –objekt ukamaćivanja (novac ili neko drugo dobro) vrijeme trajanja ukamaćivanja (razdoblje od trenutke posudbe do trenutka povrata) i naknada za posudbu (novčani iznos koji dužnik, odnosno osoba koja je primila objekt ukamaćivanja , plaća vjerovniku, odnosno soobi koja je predala objekt ukamaćivanja, na ima te posudbe).

U ovako postavljenom kontekstu kamatni račun predstavlja, dakle kvantifikaciju procesa ukamaćivanja , odnosno utvrđivanje iznosa svih njegovih osnovnih elemenata,a to su:

  • Glavnica – izos novca ili novačana vrijednost nekog drugog objekta ukamaćivanja.
  • Vrijeem trajanja ukamaćivanja – vremensko razdoblje posudbe, odnosno razdoblje za koje se izračunava naknada
  • Kamata –  novčana naknada na ime posudbe glavnice. Kamata se često na određeno razdoblje iskazuje u postotku od glavnice koji tada nazivamo kamatna stopa. Kamatna stopa, dakle, predstavlja postotak od glavnice koja se ukamaćivanjem dobiva kao kamatga na tu glavnicu u definiranom vremenskom razdoblju ( npr. Godišnja kamatna stopa . mjesečna kamatna stopa itd).

Kamatni račun može biti jednostavan ili složen. Ako se kamata obračunava za svako elementarno razdoblje ukamaćivanja na istu glavnicu, radi se o jednostavnom kamatnom računu i takve kamate se zovu jednostavne kamate, ako se pak za svako elementarno razdoblje ukamaćivanja kamate obračunavaju i pripisuju glavnici, tako da se već u sljedećem elementarnom razdoblju ukamaćivanja kamata obračunava na tako uvećanu glavnicu, govorimo o složenom kamatnom računu , odnosno o složenim kamatama.

Za početnu glavnicu P, vrijeme trajanja ukamaćivanja t i kamatnu stopu r, jednostavne kamate I izračunavaju se po formuli   I = Prt  (t-broj razdoblja za koji je definirana  kamatna stopa).

Postoje dva načina utvrđivanja vremena trajanja ukamaćivanja te dvije kategorije kamata. Njihovim povezivanjem dobivaju se četiri moguće kombinacije koje generiraju četiri različita načina izračuna ukupnih kamata.

  1. Način – egzaktno vrijeme uz ordinarnu kamatu: t = stvarni broj dana /360
  2. Način – egzaktno vrijee uz egzaktnu kamatu: t = stvarni broj dana /365 (366)

Prvi način naziva se još i francuska metoda ili bankarsko pravilo jer ga u pravilu sve banke koriste pri obračunu kamata. Drugi način , u Hrvatskoj narašireniji u primjeni, poznat je kao engleska metoda.

Jednostavni kamatni račun se primjenjuje kod kreditno-depozitnih instrumenata, štednih uloga po viđenju i kod ostalih proizvoda.

Verified by MonsterInsights